dissabte, 28 de desembre de 2019

NOVES DES DE CONDEGA

Buenos días Banyoles Solidària.  

Estamos iniciando el trabajo. Por el momento los socios de la cooperativa están nivelando el terreno. Hemos tenido que comprar con fondos propios un solar que está detrás de las oficinas. La idea es que en todo el mes de enero el trabajo avance la mayor parte.

dijous, 26 de desembre de 2019

RECONEIXEMENT A VICTOIRE INGABIRE

Un grito amable se oyó en Madrid: «¡Hasta la victoria siempre!»

Reconeixement a la líder reuandesa Victoire Ingabire, actualment empresonada.
https://umoya.org/2019/12/18/entrega-premios-apdhe-victoire-ingabire/FELICITACIÓ DES DE SEGUNDO MONTES

Que bonica!

"Gracias por los buenos deseos.

Desde aquí les abrazan todos los rincones de la tierra donde ustedes han sembrado la esperanza.Feliz navidad y que la esperanza siga iluminando el caminar de nuestros pueblos."

SILEM. Segundo Montes. El Salvador

dimarts, 17 de desembre de 2019

BONS DESITJOS
PARADA A LA FIRA DE NADAL
MOSTRA D'ENTITATS


NOTÍCIES DE CONDEGA

Des de Condega ens arriben aquestes fotos:
Inici de la construcció de la caseta per al molí a la comunitat d'El Espino, un dels projectes que donem suport des de Banyoles Solidària


El 12 de desembre, a Condega, van celebrar el dia de la Verge de Guadalupe. I van tenir la sort de gaudir d'aquest doble arc de St. Martí.


XERRADA LLUITA PER L'AIGUA A PALESTINA

Aquest dimecres passatm, 11 de desembre vam tenir entre nosaltres a Rashed Khudairy, coordinador de la Campanya de solidaritat amb la vall del Jordà.
Ens ha explicat la situació de precarietat que viuen els pagesos per culpa de l'ocupació de Palestina per part d'Israel.
A La Directa podeu llegir: 

ISRAEL OFEGA LA PAGESIA PALESTINA DE LA VALL DEL JORDÀ
dijous, 5 de desembre de 2019

XERRADA OCUPACIÓ ISRAELIANA I RESISTÈNCIA PALESTINA


ARTICLE DE CARME VINYOLES

El PUNT AVUI DIMECRES, 4 DESEMBRE 2019
DE REÜLL
La cara de la crueltat
CARME VINYOLES CASAS
Impe­dir l’entrada a Europa dels exi­li­ats és un lucra­tiu negoci

Veiem homes, dones i nens amun­te­gats en camps de filats inex­pug­na­bles on sub­sis­tei­xen amb la misèria que els ofe­rim: dutxa per cada 500 per­so­nes, vàter per cada 200. Són refu­gi­ats en ter­ri­tori euro­peu –l’infern a Tur­quia o a Líbia és encara més paorós. Veiem famílies sol·lici­tants d’asil dor­mint a la intempèrie a les por­tes del Samur de Madrid sense res­posta –sense pie­tat– de l’Ajun­ta­ment perquè la cam­pa­nya de la fred no comença ofi­ci­al­ment fins al 25 de desem­bre. Sabem que des del 2015 almenys 15.000 per­so­nes han mort al Medi­ter­rani inten­tant esca­par de la guerra, la repressió o l’empo­bri­ment. El que no veiem són les cares dels qui es bene­fi­cien de tanta cru­el­tat, dels factòtums de les empre­ses mili­tars i de segu­re­tat, del sec­tor de la cons­trucció, marítim i tec­nològic que tre­ba­llen per impe­dir l’entrada a Europa als des­plaçats forçats (per con­flic­tes que la venda d’armes genera o esti­mula). Sabrem qui són, però, si con­sul­tem la recerca del Cen­tre Delàs d’Estu­dis per la Pau, El negoci de cons­truir murs, publi­cat recent­ment. Del tot reco­ma­na­ble per enten­dre a què des­ti­nen els estats els recur­sos, no pre­ci­sa­ment a l’atenció huma­nitària ni a posar fi a desi­gual­tats i violències. Per a més infor­mació sobre la vul­ne­ració dels drets en els exi­lis con­tem­po­ra­nis: tea­tre i taula rodona orga­nit­zada per la Coor­di­na­dora d’ONG Solidàries, Òmnium Gironès i Justícia i Pau, 4 de desem­bre, 19 h, Audi­tori Via­der de la Casa de Cul­tura de Girona.