dijous, 5 de desembre de 2019

XERRADA OCUPACIÓ ISRAELIANA I RESISTÈNCIA PALESTINA


ARTICLE DE CARME VINYOLES

El PUNT AVUI DIMECRES, 4 DESEMBRE 2019
DE REÜLL
La cara de la crueltat
CARME VINYOLES CASAS
Impe­dir l’entrada a Europa dels exi­li­ats és un lucra­tiu negoci

Veiem homes, dones i nens amun­te­gats en camps de filats inex­pug­na­bles on sub­sis­tei­xen amb la misèria que els ofe­rim: dutxa per cada 500 per­so­nes, vàter per cada 200. Són refu­gi­ats en ter­ri­tori euro­peu –l’infern a Tur­quia o a Líbia és encara més paorós. Veiem famílies sol·lici­tants d’asil dor­mint a la intempèrie a les por­tes del Samur de Madrid sense res­posta –sense pie­tat– de l’Ajun­ta­ment perquè la cam­pa­nya de la fred no comença ofi­ci­al­ment fins al 25 de desem­bre. Sabem que des del 2015 almenys 15.000 per­so­nes han mort al Medi­ter­rani inten­tant esca­par de la guerra, la repressió o l’empo­bri­ment. El que no veiem són les cares dels qui es bene­fi­cien de tanta cru­el­tat, dels factòtums de les empre­ses mili­tars i de segu­re­tat, del sec­tor de la cons­trucció, marítim i tec­nològic que tre­ba­llen per impe­dir l’entrada a Europa als des­plaçats forçats (per con­flic­tes que la venda d’armes genera o esti­mula). Sabrem qui són, però, si con­sul­tem la recerca del Cen­tre Delàs d’Estu­dis per la Pau, El negoci de cons­truir murs, publi­cat recent­ment. Del tot reco­ma­na­ble per enten­dre a què des­ti­nen els estats els recur­sos, no pre­ci­sa­ment a l’atenció huma­nitària ni a posar fi a desi­gual­tats i violències. Per a més infor­mació sobre la vul­ne­ració dels drets en els exi­lis con­tem­po­ra­nis: tea­tre i taula rodona orga­nit­zada per la Coor­di­na­dora d’ONG Solidàries, Òmnium Gironès i Justícia i Pau, 4 de desem­bre, 19 h, Audi­tori Via­der de la Casa de Cul­tura de Girona.


dissabte, 30 de novembre de 2019

DES DE CONDEGA

Aquí, la Comissió d'agermanament de Condega, preparant els pressupostos i les factures per justificar la donació d'enguany de l'ajuntament de Banyoles.


XILE

Article del nostre soci Salvador Martí

EL PERIÒDICO
Martes, 26/11/2019

CONVULSIÓN EN EL PAÍS SUDAMERICANO

                  
La poca (o nula) sensibilidad del actual Gobierno de Piñera hacia las clases populares y medias ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El 18 de octubre empezaron las protestas en Chile y no han cesado. Son casi 40 días de movilizaciones en las calles de Santiago y de las ciudades más importantes del país. El detonante del estallido parecía una nimiedad (el aumento en 30 pesos del billete de metro), pero eso fue la chispa que encendió un polvorín de malestar larvado a lo largo de décadas. Un malestar intenso fruto de un modelo económico que ha generado desigualdad y un modelo político que ha creado apatía y exclusión.
El modelo económico chileno, a partir de la llegada de Pinochet, se ha basado en la privatización de todo lo “mercantilizable” (menos el cobre, que pasó a manos de los militares) y en la transformación de derechos en bienes de consumo. Así las cosas, desde hace más de cuatro décadas en Chile se paga por todo, y mucho. Un ejemplo de ello es que estudiar en la universidad pública cuesta más de 8.000 dólares por curso, el precio de los billetes de los buses interurbanos sube mientras se van agotando los asientos, y las pensiones que cobran los jubilados son menores para las mujeres que para los hombres porque según la estadística la esperanza de vida de las mujeres es mayor.
La llegada de la democracia
Esta dinámica “turbo-neoliberal” (como se le llama en América Latina) no se corrigió con la llegada de la democracia. Una democracia que emergió gracias a un referéndum ideado el año 1989 para prolongar la dictadura.  Gracias a la victoria de la oposición -tal como lo muestra la película 'No' https://www.youtube.com/watch?v=7MNh0N5Nft0 – Pinochet abandonó la presidencia, se legalizaron los partidos y emergieron libertades, pero la Constitución de 1980 sólo se reformó y hoy continúa vigente.
El hecho de que haya pervivido la Constitución y el modelo económico del pinochetismo, con sus ganadores y perdedores, da pistas de una violencia estructural y cotidiana, y del descontento acumulado en la actualidad y que acaba de estallar.
La advertencia
Hace años colegas chilenos ya avisaban del incremento de la apatía política de los ciudadanos y del rechazo de los jóvenes hacia las autoridades. La abstención, la crisis de los partidos y sus liderazgos, la represión al pueblo mapuche y la criminalización de la protesta ha sido la divisa durante más de una década. En estas circunstancias la poca (o nula) sensibilidad del actual Gobierno de Piñera hacia las clases populares y medias ha sido la gota que han colmado el vaso.
Y cuándo ha estallado el conflicto el Gobierno ha recurrido a la fórmula de siempre: la represión. Primero sacando a los carabineros a la calle, y después al Ejército, para que actuaran en un combate desigual y cruel que, como describe el último informe de Amnistía Internacional https://amnistia.cl/noticia/chile-politica-deliberada-para-danar-a-manifestantes-apunta-a-responsabilidad-de-mando/ , ha supuesto un uso excesivo de la fuerza con la intención de dañar y castigar a la población. Ante ello las promesas realizadas hace un par de semanas de convocar un referéndum para la redacción de una nueva Constitución no han calmado los ánimos, justo lo contario, tal como lo demuestra la gente en la calle. BUTLLETINS 29, 30 I 31

Ja fa dies que els socis i tots els amics de Banyoles Solidària han rebut els nostres butlletins
BUTLLETÍ 31BUTLLETÍ 30
           

BUTLLETÍ 29
       
dijous, 17 d’octubre de 2019

SORTIDA: POMPEU I L'EXILI

Dijous vinent escoltarem l'Assumpta Montellà i el dissabte 26 reviurem l'exilili de Pompeu Fabra.
Si hi esteu interessats podeu inscriure-us enviant un correu a l'Assumpta: amontella.c@gmail.comdiumenge, 6 d’octubre de 2019

MÉS NOTÍCIES DES DE CONDEGA

Des de Condega la professora Irma ens envia fotos.
Hola. Buenas noches alla 
Hoy estuve en una actividad en la casa de san José de Pire
Se trataba de un acto de clausura de unos cursos de carpinteria construcción natural y soldadura eléctrica proporcionados por la Asociacion de mujeres constructoras de Condega AMCC. Ellas repararon el sistema eléctrico que estaba deteriorado y utlizaron la casa para los cursos de soldadura y carpinteria con el permiso de los lideres de la comunidad.


Han decidit netejar el rètol on queda amagat a dalt a ľesquerra el logo de BS.  És la casa comunal de S. José de Pire. BS va col·laborar en la construcció.


FESTA DE LA CONVIVÈNCIA

També hi hem sigut.
Juntament amb una pila d'entitats i associacions, presents a la Plaça de les Rodes.dissabte, 5 d’octubre de 2019

FA 25 ANYS25è ANIVERSARI DE LA COORDINADORA
El passat 19 de setembre es va fer la última celebració del 25è aniversari de la Coordinadora d’ONGs de Girona i Maresme.
Hi vam ser i ens vam felicitar.
Durant aquests 25 anys les campanyes han estat moltes sobre temes diversos:
Chiapas, guerres als Balcans i a Ruanda, el 0,7% per cooperació, agermanaments a Amèrica Central, Drets humans, Agenda Llatinoamericana, Mitch, agermanaments a l’Àfica, Operació Dixan, No a la guerra!, No a l’exèrcit a l’Expojove, denúncia Banca armada, Cultura de la Pau, Abolició Deute Extern, Dret de vot, Igualtat de gènere, Volem acollir...

I continuarem per imposar la Justícia!

AGRAÏMENT DES DE CONDEGA

Un estudiant becat agraeix l'ajuda rebuda per Banyoles Solidària. Acaba de graduar-se!
Ens en felicitem.

"Tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones... Agradecerle al profe Alex y Banyoles por todo el sacrificio que han hecho para apoyarnos a cumplir el sueño de ser un profesional. En si también a todas las personas involucradas en este proyecto de regalar sonrisas y tener Fe en nosotros que con esfuerzo, dedicación se puede lograr la meta a alcanzar. Agradecido siempre con todos ustedes  por tener esa confianza en nosotros y que las próximas generaciones sepan agradecerles el esfuerzo y sacrificio que hacen por apoyarnos siempre de una u otra manera."